مشترکان خانگی 14 برابر نیروگاه‌ها گاز می‌سوزانند‌

بر اساس اطلاعات مستند به‌دست آمده از واحدهای نیروگاهی کشور، در روزهای اخیر با توجه به برودت هوا و افزایش چشمگیر مصرف گاز خانگی ، سهم گاز طبیعی تحویلی به واحدهای نیروگاهی کاهش پیدا کرده و به کمتر از 50 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.

‌این در حالیست که نیاز اسمی واحدهای نیروگاهی کشور در شرایطی عادی 205 میلیون متر مکعب برآورد می‌شود و با اقدامات فنی انجام شده نظیر‌ تعدیل روشنایی معابر، مقابله با مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز و سایر فعالیت‌ها این نیاز به 199 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز رسیده است.

به عبارت دیگر در روزهای اخیر تنها 25 درصد از نیاز گاز طبیعی واحدهای نیروگاهی به آن‌ها تحویل شده است، در حالی که میزان مصرف گاز طبیعی در خانه‌ها به منظور گرمایش به 692 میلیون متر مکعب رسیده است.

مشترکان خانگی 14 برابر نیروگاه‌ها گاز می‌سوزانند‌

*30 درصد مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها پر است

بر اساس این اطلاعات، در حال حاضر 70 درصد از ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌های کشور از جمله گازوئیل و نفت کوره خالی شده است و تنها 30 درصد از این مخازن قابلیت استفاده در نیروگاه‌های کشور را دارا است.

بر این اساس روند تامین سوخت مایع نیز در روزهای پایانی دی‌ماه و ابتدای بهمن ماه سال 1400 با کاهش 40 درصدی مواجه شده و از 39 میلیون متر مکعب به 24 میلیون متر مکعب رسیده است.