به گزارش افکارنیوز، سید شمس الدین حسینی در گفتگو با مهر در مورد سیاستهای ارزی گفت: دولت همواره به دنبال این است که یک ثبات اقتصادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند و برای این امر برنامه ریزی داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در سیاست مدیریت نقدینگی تاکید بر کنترل پایه پولی است، از سوی دیگر افزایش سرعت گردش پول و افزایش بهره وری سرمایه مطرح است.

وی با تاکید بر اینکه دولتمردان موافق ارز چندگانه نیستند، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که در شرایط تحریم که با عواملی خارج از پارامترهای اقتصادی مواجه هستیم، سیاست‌های ارزی می تواند مشابه سیاست‌های ارزی شرایط عادی باشد یا خیر؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر نرخ رشد ۸ درصدی در اقتصاد تاکید کرد و گفت: رسیدن به این رشد در بخشهای مختلف مستلزم در اختیار داشتن وجوه است.

سخنگوی اقتصادی دولت انجام برنامه های تامین مالی براساس مدل تامین مالی پایدار و غیر تورمی را پیشنهاد کرد و گفت: اگر غیر از این باشد، نمی توانیم نرخ رشد نقدینگی را مهار کنیم.

وی عنوان کرد: رشد نقدینگی مطلوب نیست، اما اتفاق می افتد، بنابراین باید راهکار مناسب برای تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای اقتصاد در زمینه های مختلف ارائه کرد.