به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، سیزدهمین جلسه دادگاه فساد مالی با ریاست قاضی سراج برای رسیدگی به پرونده ۱۲ متهم به نامهای ط.ن، س.خ، الف.ر، ک.ن، ع.ر، م.ح، م.ش، ع.الف،غ.ن، ع.ب، م.س و ج.د آغاز شد.