به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در ادامه رسیدگی به پروند فساد بزرگ مالی وکیل (ع.ر) در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موکلش در برنامهریزی سوء استفاده مالی از قبل تعیین شده مهآفرید هیچگونه آگاهی نداشته است اظهار داشت: مبلغ ۳ میلیارد تومان تحت عنوان تنخواه طی سه سال و به صورت تدریجی به حساب موکل من واریز شده است که صورت ریز این پرداختها وجود دارد.

وی ادامه داد: درباره پرداخت آقای(س. ک) نیز این پرداخت به مبلغ ۲۰ میلیون تومان با دستور مه‌آفرید بوده و موکل من نقشی در ارتشا ندارد زیرا مالک پول مه‌آفرید بوده است.

وکیل مدافع متهم گفت: ۹۰۰ میلیون تومان پرداختی رئیس ایمیدرو نیز در جهت اقدامات فرهنگی بوده که ۱۰۰ میلیون تومان توسط موکلش و مابقی با دستور مه‌آفرید بوده است.

بعد از اظهارات وکیل قاضی سراج از متهم سؤال کرد آیا در جریان کشف اسنادی که نشان دهنده اختصاص ۱۹ درصد سهام شرکت گروه ملی به نام آقای (ع.د) بودهاید که متهم در جواب گفت: هیچ اطلاعی نداشتم.