امروز دوشنبه (۲۲ فروردین) شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با رشد  هزار و ۳۷۹ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد قرار گرفت.

در ساعت ۱۰ شاخص کل بورس با رشد ۴ هزار و ۱۲۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۸ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۲ هزار و ۶۱۲ واحدی در ارتفاع ۳۸۶ هزار و ۱۰۹ واحدی ایستاد.

شپدیس، وپارس و خبهمن سه نماد با بیشترین تاثیر بر شاخص بورس هستند. خبهمن پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بورس است.

شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۵۹ واحدی در ارتفاع ۲۰ هزار و ۱۲۱ واحدی قرار گرفت. سه نماد آریا، بپاس و شرانل بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشته اند. در این دقایق ۱۲۰ نماد در صف خرید و ۶ نماد در صف فروش هستند.

در ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه شاخص کل با رشد ۵ هزار و ۱۲۸ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۹ هزار و ۲۴۰ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۲ هزار و ۹۷۰ واحد در ارتفاع ۳۸۶ هزار و ۵۴۵ هزار واحدی ایستاد. سه نماد شپدیس، اخابر و همراه بیشترین تاثیر را بر شاخص در این دقایق گذاشته‌اند. خبهمن نیز پرتراکنش‌ترین نماد این دقایق بازار است.

صف خرید و فروش سهام در ۲۲ فروردین

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۸۰ واحد در ارتفاع ۲۰ هزار و ۱۴۳ واحدی قرار گرفت. آریا نیز بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشت. در این دقایق ۱۳۶ نماد در صف خرید و ۹ نماد در صف فروش هستند.