به گزارش افکارنیوز ، بانک مرکزی گزارش داد: در هفته مورد گزارش ، در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه افزایش جزئی داشت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای ۲۰۶۰۰ الی ۲۷۰۰۰ ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیر تایلندی اندکی کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه یک و درجه افزایش جزئی داشت. در گروه حبوب بهای نخود، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا سفید افزایش ولی قیمت لپه نخود، عدس و لوبیا چیتی اندکی کاهش یافت. بهای لوبیا قرمز بدون تغییر بود.

در هفته مورد بررسی، بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی افزایش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته منتهی به هشتم مردادماه جاری، در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه معادل ۶ /. درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل ۱.۳ درصد کاهش یافت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیر تایلندی معادل ۷ /. درصد کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو هر یک ۴ /. درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای نخود معادل ۱ /. درصد، لوبیا چشم بلبلی ۲.۹ درصد و لوبیا سفید ۳ /. درصد افزایش ولی قیمت لپه نخود ۵ /. درصد، عدس ۱ /. درصد و لوبیا چیتی ۲ /. درصد کاهش یافت. بهای لوبیا قرمز تغییر بود.


گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، بهای گوشت گوسفندی معادل ۱.۱ درصد و گوشت مرغ ۸ /. درصد افزایش ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ۱.۴ درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل، بهای قند معادل ۹ /. درصد، شکر ۵ /. درصد، چای خارجی ۱.۳ درصد، روغن نباتی جامد ۱ /. درصد و روغن نباتی مایع ۲ /. درصد افزایش یافت.