مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  پنجشنبه هشتم اردیبهشت به بیان مسائلی همچون خطر انحصارگرایی در صدور مجوزها، وام ساخت مسکن ۶۰۰ میلیون تومان شد، وصول همه درآمدهای نفتی، آب رفتن کنتورهای هوشمند برق، دلالان در کمین کارگران می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

وصول همه درآمدهای نفتی/ آب رفتن کنتورهای هوشمند برق/ خطر انحصارگرایی در صدور مجوزهاوصول همه درآمدهای نفتی/ آب رفتن کنتورهای هوشمند برق/ خطر انحصارگرایی در صدور مجوزهاوصول همه درآمدهای نفتی/ آب رفتن کنتورهای هوشمند برق/ خطر انحصارگرایی در صدور مجوزهاوصول همه درآمدهای نفتی/ آب رفتن کنتورهای هوشمند برق/ خطر انحصارگرایی در صدور مجوزهاوصول همه درآمدهای نفتی/ آب رفتن کنتورهای هوشمند برق/ خطر انحصارگرایی در صدور مجوزهاوصول همه درآمدهای نفتی/ آب رفتن کنتورهای هوشمند برق/ خطر انحصارگرایی در صدور مجوزهاوصول همه درآمدهای نفتی/ آب رفتن کنتورهای هوشمند برق/ خطر انحصارگرایی در صدور مجوزها