"بدینوسیله به اطلاع می رساند در حین مصاحبه تلویزیونی آقای کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع تهران بزرگ ،بدلیل استفاده از مولدها و در مدار گرفتن آنها در زمان پیک بار ، برق این ساختمان برای لحظاتی قطع گردید و قطعی ذکر شده بدلیل اختلال در شبکه توزیع نبوده است.

 

برق ساختمان توزیع برق تهران بزرگ هم قطع شد