مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه نهم مرداد به بیان مسائلی همچون معضل ۳.۵ میلیون خودروی فرسوده در کشور، آماده جابه جایی ۵ میلیون زائر کربلا هستیم، سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک ها، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است: 

 

 

آماده جابه جایی ۵ میلیون زائر کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک‌هاآماده جابه جایی ۵ میلیون زائر کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک‌هاآماده جابه جایی ۵ میلیون زائر کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک‌هاآماده جابه جایی ۵ میلیون زائر کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک‌هاآماده جابه جایی ۵ میلیون زائر کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک‌هاآماده جابه جایی ۵ میلیون زائر کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک‌هاآماده جابه جایی ۵ میلیون زائر کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک‌هاآماده جابه جایی ۵ میلیون زائر کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک‌ها