سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد : میزان موجودی کالا‌های کانتینری در بندر امام خمینی (ره) تا ابتدای مرداد امسال معادل ۷۰۱۷ TEU، شهیدرجایی ۷۱ هزار و ۹۵۰ TEU، امیرآباد ۴۶۷ TEU، نوشهر ۲۹ TEU، انزلی ۱۱۲۸ TEU، شهید باهنر ۴ TEU، بوشهر ۷۱۵۰ TEU، چابهار ۱۹۶۱ TEU، خرمشهر ۲۷۹۱ TEU، لنگه ۱۶ TEU و آبادان ۷ TEU بوده که در مجموع حاکی از موجودی ۹۲ هزار و ۵۲۰ TEU کالا‌های کانتینری در بنادر کشور است.

کالا‌های غیرکانتینری

میزان موجودی کالا‌های غیرکانتینری در ۱۲ بندر کشور شامل امام خمینی (ره)، شهیدرجایی، امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، فریدونکنار و آستارا تا ابتدای مرداد امسال معادل ۶ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۷۲ تن بوده است.

میزان موجودی کالا‌های غیرکانتینری تا ابتدای مرداد در بندر امام (ره) معادل ۳ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۸۱۷ تن، در بندر شهید رجایی ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۲۲ تن، در بندر امیرآباد ۳۸۷ هزار و ۸۰۲ تن، در بندر نوشهر ۱۵۸ هزار و ۹۹۰ تن، در بندر انزلی ۱۱۱ هزار و ۸۹۹ تن، در شهیدباهنر ۱۵ هزار و ۹۸۷ تن، در بندر بوشهر ۲۵ هزار و ۲۰۱ تن، در بندر چابهار ۶۳ هزار و ۳۳۹ تن، در بندر خرمشهر ۵۵ هزار و ۶۱۲ تن، در بندر لنگه ۹۵۴۰ تن، در بندر آبادان ۶۷۷۲ تن، در بندر فریدونکنار ۲۱ هزار و ۳۹۲ تن و در بندر آستارا ۲۶ هزار و ۶۹۹ تن بوده است.

کالا‌های اساسی

موجودی کالا‌های اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام (ره)، شهیدرجایی، امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، فریدونکنار و آستارا تا ابتدای مرداد سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۳ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۵۴۴ تن بوده است.

اعلام مجموع کالا‌های در بنادر کشور تا ابتدای مرداد

موجودی کالا‌های اساسی در این مدت در بندر امام خمینی (ره) معادل ۲ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۵۹۸ تن، بندر شهیدرجایی ۲۶۱ هزار و ۷۹۶ تن، بندر امیرآباد ۳۲۷ هزار و ۴۲۵ تن، بندر نوشهر ۱۴۴ هزار و ۲۳۷ تن، بندر انزلی ۴۳ هزار و ۲۲۵ تن، بندر شهیدباهنر ۳۹۶۲ تن، بندر بوشهر ۲۵۵۶ تن، بندر چابهار ۱۸ هزار و ۶۶۳ تن، بندر خرمشهر ۸۲ تن، بندر لنگه ۷۰ تن، بندر آبادان ۱۰۰ تن، بندر فریدونکنار ۲۱ هزار و ۳۶۷ تن و بندر آستارا ۲۲ هزار و ۴۶۳ تن بوده است.