فهرست قیمت برخی از انواع گوشت گوسفندی موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
قلوه گاه گوسفندی پویا پروتئین - 1 کیلوگرم ۱۱۶,۵۰۰
گردن گوسفندی پویا پروتئین - 1 کیلوگرم ۱۶۲,۵۰۰
قلوه گاه گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم ۱۲۹,۰۰۰
گوشت آبگوشتی با دنبه زی پرو - 1 کیلوگرم ۱۸۳,۰۰۰
راسته با استخوان گوسفند مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم ۱۸۴,۰۰۰
ماهیچه ران گوسفند داخلی مهیا پروتئین - 0.8 کیلوگرم ۲۰۸,۰۰۰
ران بی استخوان گوسفند مهیا پروتئین - 800 گرم ۲۱۲,۸۰۰
ران گوسفندی با استخوان ممتاز رویال طعم - 1 کیلوگرم ۲۱۶,۰۰۰
گردن اسلایس گوسفند زی پرو - 1.5 کیلوگرم ۲۷۶,۰۰۰
سر دست گوسفندی پویا پروتئین - 2 کیلوگرم ۴۳۰,۰۰۰