دبیراجرایی خانه کارگر شهرری از آغازبرآورد شوراهای اسلامی کاراین منطقه برای محاسبه حداقل دستمزد سال ۹۰ خبرداد.

به گزارش ایلنا؛ علی ترکاشوند گفت: ازهفته گذشته شوراهای اسلامی کارخانه های شهرری با برآورد سبدهزینه‌های زندگی، کارمحاسبه دستمزدهای سال ۹۰ را آغازکرده‌اند.

وی گفت: براین اساس نرخ به دست آمده ازهزینه کالاهای ضروری نشان می‌دهد که درشرایط کنونی یک خانواده متوسط چهارنفره برای تامین نیازهای خود به ۸۰۰ هزارتومان درماه نیازدارد.

این فعال کارگری افزود: به زودی شوراهای اسلامی کارخانه های شهر ری گزارش جامع و کاملی را از برآورد سبد هزینه کا لاهای اساسی به کانون‌های شوراهای اسلامی کاراستان تهران ارسال خواهند کرد.

وی یادآور شد: بدون شک درجلسات تغییردستمزد سال ۹۰ باید تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیزگنجانده شود.

این فعال کارگری خواستارآن شد تا درجلسات تعیین مزد سال ۹۰، نرخ واقعی و حقیقی تورم ملاک تعیین حداقل مزدشود واعضای شورای عالی کارازمحاسبه دستمزد کارگران برمبنی نرخ غیرواقعی تورم خوداری کنند.

وی یادآور شد: در سالهای گذشته همواره محاسبه دستمزدهای کارگران تحت تاثیرنرخ تورم غیرواقعی که از نرخ واقعی همواره پایینتراست قرار داشته و درنتیجه قدرت خرید کارگران همواره پایین نگهداشته شده است.