به گزارش افکارنیوز، ' قاسم نوده فراهانی ' در گفت وگو با ایرنا افزود: براساس توافق حاصله با ' علی عسگری ' رییس سازمان امور مالیاتی كشور و نمایندگان این سازمان ، مقرر شد برای سال گذشته ۹۶ درصد واحدهای صنفی همچون سال ۱۳۸۹، ۱۵ درصد مالیات بر درآمد دهند و چهار درصد نیز نمونه گیری شود.

به گفته ی وی، براساس این توافق، از چهار درصد واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی توسط مسئولان امور مالیاتی نمونه گیری می شود.

رییس شورای اصناف کشور به یکی از تفاوت های توافق امسال با سال گذشته اشاره کرد و افزود: اگر در مواردی مودیان در حوزه اتحادیه و مالیات بر درآمد با مشکلی مواجه شوند و احتمال ضرر و زیانی باشد که قابل طرح در وزارت امور اقتصادی و دارایی است، با مستندات به مجمع صنفی ارایه کنند تا این موضوع پیگیری شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای تیرماه امسال واحدهای صنفی باید نسبت به تکمیل اظهار نامه مالیاتی اقدام کنند، از واحدهای صنفی خواست تا به موقع نسبت به این امر اقدام کنند.

فراهانی افزود: از آن دسته از واحدهای صنفی كه برگه قطعی مالیات بردر آمد سال گذشته خود را دریافت نكرده اند ، درخواست می شود تا هرچه زودتر نسبت به دریافت آن اقدام كنند چرا كه آنها باید تا ۱۵ تیرماه آینده برگه قطعی را ارایه كنند .