مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۱۶ شهریور به بیان مسائلی همچون بازار جهانی انرژی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران ، واردات خودرو به شرط ضربه نزدن به تولید داخل، قوانین کهنه سد راه صنعتی سازی مسکن، مسیریابی نقدینگی به سمت تولید، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

واردات خودرو به شرط ضربه نزدن به تولید داخل/ قوانین کهنه سد راه صنعتی‌سازی مسکن

واردات خودرو به شرط ضربه نزدن به تولید داخل/ قوانین کهنه سد راه صنعتی‌سازی مسکن

واردات خودرو به شرط ضربه نزدن به تولید داخل/ قوانین کهنه سد راه صنعتی سازی مسکن

واردات خودرو به شرط ضربه نزدن به تولید داخل/ قوانین کهنه سد راه صنعتی سازی مسکن

واردات خودرو به شرط ضربه نزدن به تولید داخل/ قوانین کهنه سد راه صنعتی سازی مسکنواردات خودرو به شرط ضربه نزدن به تولید داخل/ قوانین کهنه سد راه صنعتی سازی مسکنواردات خودرو به شرط ضربه نزدن به تولید داخل/ قوانین کهنه سد راه صنعتی سازی مسکنواردات خودرو به شرط ضربه نزدن به تولید داخل/ قوانین کهنه سد راه صنعتی سازی مسکن