مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۰ شهریور به بیان مسائلی همچون خوشامدگویی به اوراسیای بزرگ، نقشه راه جلوگیری از خروج سرمایه، سقوط سنگر روانی بورس، پیش به سوی تجارت جهانی، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

خوشامدگویی به اوراسیای بزرگ/ نقشه راه جلوگیری از خروج سرمایهخوشامدگویی به اوراسیای بزرگ/ نقشه راه جلوگیری از خروج سرمایهخوشامدگویی به اوراسیای بزرگ/ نقشه راه جلوگیری از خروج سرمایهخوشامدگویی به اوراسیای بزرگ/ نقشه راه جلوگیری از خروج سرمایهخوشامدگویی به اوراسیای بزرگ/ نقشه راه جلوگیری از خروج سرمایهخوشامدگویی به اوراسیای بزرگ/ نقشه راه جلوگیری از خروج سرمایهخوشامدگویی به اوراسیای بزرگ/ نقشه راه جلوگیری از خروج سرمایهخوشامدگویی به اوراسیای بزرگ/ نقشه راه جلوگیری از خروج سرمایه