درحساب متقاضیان که درخواست یارانه نقدی را داشتند در کنار مبالغ متعلق به خود رقم یارانه نقدی نیز وجود دارد که غیر قابل برداشت است اما برخی گزارش های مردمی حاکی است در برخی حساب ها برغم واریز اولیه یارانه نقدی پس از مدتی این مبلغ غیر قابل برداشت از حساب آنان خارج شده است .

به گزارش فردا، پیگیری برای اینکه مشخص شود این مشکل ناشی از شعب بانکی است یا از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها صورت گرفته است به نتیجه نرسید.

طرح هدفمندی یارانه ها یکی از بزرگ ترین طرح های اقتصادی کشور است که بنا بر اظهار نظر مسئولین دولتی مراحل مقدماتی آن به پایان رسیده و در آینده ای نزدیک به طور کامل اجرایی خواهد شد.