از ابتدای سالجاری تاکنون همزمان با کاهش سهمیه بنزین یارانه ای، افزایش فروش بنزین آزاد حجم بنزین ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی روندی کاهشی داشته است.

آخرین گزارش رسمی وزارت نفت نشان می دهد که در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه ای در بیش از ۸۰ درصد کارت هوشمند خودروهای شخصی به صفر و یا کمتر از ۲۴ لیتر کاهش یافته است.

به گزارش مهر، این در حالی است که در حال حاضر در یک درصد کارت هوشمند خودروهای شخصی بیش از یکهزار و ۶۰۰ لیتر بنزین یارانه ای ذخیره سازی شده است.

در این میان، همزمان با شارژ ۶۰ لیتر سهمیه بنزین آذرماه، موجودی بنزین ذخیره سازی شده در کل کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی و غیر دولتی به حدود دو میلیارد لیتر رسیده است.

گزارش مرکز داده سامانه هوشمند سوخت در وزارت نفت حاکی از آن است که سهمیه بنزین یارانه ای در ۳۰ درصد کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی شامل بیش از ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار دستگاه خودرو به صفر رسیده است.

در همین حال، سهمیه بنزین یارانه ای در ۲۴ درصد کارت هوشمند خودروها شامل سه میلیون و ۹۷۰ هزار دستگاه به کمتر از ۲۴ لیتر کاهش یافته است.

۱۱ درصد کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی هم از سهمیه بنزین یارانه ای بین ۱۴۰ تا ۲۴۴ لیتر برخوردار هستند ضمن انکه در چهار درصد کارت هوشمند خودروهای شخصی سهمیه بنزین یارانه ای در سطوح ۳۴۶ تا ۵۴۶ لیتر ذخیره سازی شده است.

اما وضعیت بنزین ذخیره سازی شده در کارت هوشمند نزدیک به سه درصد خودروها کاملا مطلوب به نظر می رسد به طوری که ۲ درصد کارت هوشمند این خودروها از ذخیره ۶۴۷ تا ۸۴۷ لیتری برخوردار هستند. همچنین در بیش از یک درصد خودروها ذخیره بنزین یارانه ای به یک هزار و بیش از یکهزار و ۶۰۰ لیتر افزایش یافته است.

در حال حاضر نزدیک به ۳۷۵ هزار دستگاه خودروی شخصی از ذخیره بنزین ۳۴۶ تا ۵۴۶ لیتر برخوردارند، این در حالی است که موجودی بنزین یارانه ای در بیش از ۱۲۴ هزار کارت هوشمند خودروها بین ۶۴۷ تا ۸۴۷ لیتر بنزین ذخیره شده است.

سهمیه بنزین یارانه ای در ۲۳ هزار و ۴۸۲ دستگاه خودرو حدود یک هزار لیتر و این سهمیه در ۱۱۱ هزار و ۱۳۷ خودرو به بیش از یکهزار و ۶۲۵ لیتر رسیده است.