مهدی غضنفری در نشستی با کارمندان وزارت بازرگانی که با حضور معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهوری درباره نحوه اجرای طرح دورکاری برگزار شد، با تاکید بر آمادگی وزارت بازرگانی همچون سایر دستگاههای دولتی برای طرح دورکاری گفت: طرح دورکاری از ابتدای هفته جاری در وزارت بازرگانی عملیاتی شده است.
وزیر بازرگانی اظهار داشت: دورکاری به معنای حذف کارمند نیست بلکه هدف اصلی آن استفاده بهینه از تخصص نیروها در خارج از محیط کار است. وی عنوان کرد: دورکاری یک انتخاب مناسب است و به کارکنان اجازه می‌دهد تمام یا قسمتی از کار خود را در خارج از محیط کاری انجام دهند.

به گزارش مهر، غضنفری با بیان این جمله که تعلق سازمانی کارمند دورکار از بین نمی‌رود و او می‌تواند نحوه همکاری خود را با مجموعه سازمانی‌اش هماهنگ کند، افزود: اجرای این طرح به معنای انفصال یا انفکاک کارکنان از محیط کاری و اداری نیست.

به گفته وی، کارمندی که به طرح دورکاری بپیوندد براساس آئین‌نامه های تدوین‌شده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از تمامی مزایا و امکانات قبلی و حتی بیشتر بهره‌مند می‌شود.

وزیر بازرگانی از دورکاری به عنوان طرح برنده - برنده میان سازمان کاری و کارمند نام برد و افزود: دورکاری انجام وظیفه از راه الکترونیکی و یا پروژه‌ای بدون حضور فیزیکی است که از آن می‌توان به عنوان یکی از وجوه تحول در نظام اداری کشور نام برد.

وی یادآورشد: وزارت بازرگانی از پیشنهادات سازنده کارکنان برای اجرای بهتر مصوبه دورکاری با هدف حفظ منافع این طرح و هم به عنوان اصلیترین سرمایه سازمانی استقبال میکند.