رییس سازمان بازرگانی استان تهران گفت: تاکنون در حدود ۸۵ درصد از هیأتها، مساجد و حسینیهها، حواله و سهمیه نذورات خود را دریافت کردهاند.

بر اساس گزارش شبکه بازرگانی عباس قبادی با بیان این مطلب که در حدود ۱۰ هزار هیأت، حسینیه و مسجد دارای شناسنامه در سازمان بازرگانی شهر تهران وجود دارد، اظهار داشت: تاکنون حدود ۸ هزار هیأت حواله و سهمیه نذورات خود را دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه گفت‌: ستادهای توزیعی حواله سهمیه نذورات، تا پایان وقت اداری فردا دایر بوده و آن دسته از هیأت‌هایی که هنوز حواله خود را دریافت نکرده‌اند می‌تواند با مراجعه به این ستادها، نسبت به دریافت حواله خود اقدام کنند.

رییس سازمان بازرگانی استان تهران با تاکید بر اینکه نسبت به تحویل کالا در انبارهای سهمیه نذورات تا روز تاسوعا اقدام می‌شود، اظهار داشت: در صورت نیاز مهلت دریافت سهمیه نذورات تمدید خواهد شد.

به گفته وی، میزان سهمیه اختصاص داده شده به شهر تهران ۲ هزار و ۴۷۰ تن برنج‌، ۷۴۰ تن شکر و ۷۴۰ تن روغن بوده که تاکنون ۸۵ درصد از آن توزیع شده است.

وی، وضعیت مساعد توزیع سهمیه نذورات را در سال جاری مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به در نظر گرفتن ۱۱ مرکز توزیعی در شهر تهران، دسترسی و دریافت سهمیه نذورات به راحتی امکانپذیر بوده است.