افکارنیوز: توانير قرار است در روز ۲۴ مرداد ماه ۱۰۰ درصد از سهام شركت توليد نيروي برق سبز بينالود را به صورت مزايده و از طريق بازار سوم فرابورس عرضه كند.

هر سهم قرار است به قیمت پایه ۲ هزار و ۸۳۴ ریال واگذار شود که بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله قرار می گیرد، همچنین ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری ۲۸۳ میلیارد ریال است.

کارگزاران خریدار پیش از ورود سفارش خرید باید ۳ درصد از ارزش پایه سهام آگهی شده را به عنوان سپرده شرکت در مزایده فرابورس جهت تضمین به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه دهد، برنده مزایده نیز باید ظرف ۲۰ روز کاری نسبت به پرداخت ثمن نقدی و ارائه اسناد تضمینی اقدام کند.

علاوه بر این در جلسه اخیر هیات واگذاری، واگذاری چهار نیروگاه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد ۱۰۰ درصد نیروگاه برق طوس به قیمت ۵۹۴،۵ میلیارد تومان و به همراه ۴۰ درصد مدیریت تولید برق طوس به قیمت ۱۰ میلیون ریال واگذار شود.

همچنین واگذاری۱۰۰ درصد از سهام نیروگاه قم با قیمت ۴۵۷،۸ میلیارد تومان به همراه ۴۰ درصد از سهام مدیریت تولید برق قم با قیمت ۴۴۰ میلیون تومان، واگذاری ۱۰۰ درصد از سهام نیروگاه گیلان به قیمت ۱۰۷۴،۷ میلیارد تومان همراه ۴۹ درصد از سهام مدیریت تولید برق گیلان به قیمت دو میلیارد و ۶۹۱،۷ میلیون تومان و واگذاری ۱۰۰ درصد از سهام نیروگاه خوی با قیمت ۲۲۵،۶ میلیارد تومان به همراه ۴۰ درصد مدیریت تولید برق آذربایجان غربی از دیگر مصوبات جلسه هیات واگذاری بود.

پس از تصویب واگذاری نیروگاه‌ها در جلسه هیات واگذاری، آگهی واگذاری این نیروگاه ها منتشر شد و قرار است مدیریت تولید برق مشهد، مدیریت تولید برق آذربایجان غربی و مدیریت تولید برق منتظر قائم با شرایط اعلامی در روز نهم شهریور ماه از طریق مزایده واگذار شود. برنده مزایده نیروگاه‌ها باید ظرف ۲۰ روز نسبت به پرداخت وجه نقد معامله اقدام کند.