جنگ نابرابر دولت با غول تورم!/ بازار خانه‌های قدیمی سکه شد

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۲۵ آبان به بیان مسائلی همچون واردکنندگان خودرو در حال رتق و فتق امور، رونق اقتصاد راهکار رفع نارضایتی‌ها، قول های وزیر صمت برای کارت اعتباری، جنگ نابرابر دولت با غول تورم!، بازار خانه‌های قدیمی سکه شد، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

 

جنگ نابرابر دولت با غول تورم!/ بازار خانه‌های قدیمی سکه شدجنگ نابرابر دولت با غول تورم!/ بازار خانه‌های قدیمی سکه شدجنگ نابرابر دولت با غول تورم!/ بازار خانه‌های قدیمی سکه شدجنگ نابرابر دولت با غول تورم!/ بازار خانه‌های قدیمی سکه شدجنگ نابرابر دولت با غول تورم!/ بازار خانه‌های قدیمی سکه شدجنگ نابرابر دولت با غول تورم!/ بازار خانه‌های قدیمی سکه شدجنگ نابرابر دولت با غول تورم!/ بازار خانه‌های قدیمی سکه شدجنگ نابرابر دولت با غول تورم!/ بازار خانه‌های قدیمی سکه شد