به گزارش ایسنا:

ولی‌الله خبره با بیان این‌که ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ملحق شده است، گفت: ۱۶۰ کشور دنیا به این کنوانسیون پیوسته‌اند که می‌تواند موجب یک هماهنگی جهانی در مبارزه با فساد شود.

وی افزود: آمارهایی که گاه از سوی سازمان‌های غیررسمی در زمینه فساد اداری در ایران منتشر می‌شود را قبول نداریم، زیرا این سازمان‌ها بر اساس گزارش‌های غیررسمی منابع خارجی این آمارها را منتشر می‌کنند و در بررسی وضعیت نظام اداری ایران به هیچ وجه از منابع داخلی استفاده نکرده‌اند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در مقدمه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در زمینه پیش‌گیری از فساد اداری تاکید شده که هر فردی که به نوعی مسئولیتی در کشور دارد باید در زمینه مقابله با فساد تلاش کند.

خبره خاطرنشان کرد: همچنین کمک و حمایت بخش خصوصی و جامعه مدنی در مبارزه با فساد اداری بسیار موثر است وبدون کمک بخش خصوصی نمی‌توان با فساد اداری مقابله کرد.

وی بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه، نیازمند سیاست‌های موثر و هماهنگ جهانی است که کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد می‌تواند این هماهنگی را ایجاد کند.

قائممقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: انتخاب افراد بر اساس میزان شایستگی، تدوین مقررات و استانداردهای رفتاری برای مقامات دولتی، اطلاعرسانی عمومی درباره مناقصهها، مزایدهها و قراردادها و تعیین مجازاتهای باز دارنده برای بخش خصوصی متخلف از جمله مواردی است که در پیشگیری از فساد اداری تاثیرگذار است.