شرکت قطارهای مسافری رجاء اعلام کرد: در تاریخ مذکور بلیت قطار محورهای آذربایجان، شمالغرب، شمال، جنوب، جنوبشرق و قطارهای کمربندی محورهای یاد شده آغاز میشود.

به گزارش مهر، بلیت قطارهای محور مشهد شامل قطارهای از تهران به سمنان، شاهرود، نیشابور، مشهد، خواف، طبس و بالعکس همچنین قطارهای از سمنان، شاهرود، آزادور، خواف، طبس و سرخس به مشهد مقدس و بالعکس نیز از طریق سیستم جدید رأس ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۲۹ آذرماه، به طور همزمان در مراکز فروش و سایت اینترنتی این شرکت انجام می‌شود.

متقاضیان خرید بلیت قطار از طریق اینترنت در سیستم جدید شرکت رجاء، باید از قبل در سایت جدید به نشانی(http: / / ticket۲. raja. ir) ثبت‌نام کرده و کد کاربری جدید دریافت کرده باشند.

بلیت قطارهای بینالمللی برای فاصله زمانی ۱۱ دی لغایت ۲۵ بهمن ماه سال جاری نیز ساعت ۹:۳۰ روز سهشنبه۳۰ آذر ماه، در دفاتر فروش بلیت قطار سراسر کشور آغاز خواهد شد.