دانشمندان با انجام بزرگترین تحقیق در مورد رابطه بین خوشبختی و ثروت یک کشور متوجه شدند، ثروتمندتر شدن در دراز مدت باعث شادی مردم نمیشود.