انجام ۷۵ هزار سفر اربعین با تاکسی‌های اینترنتی

شهریار افندی زاده گفت:  میزان استقبال زائران از ظرفیت تاکسی های اینترنتی بسیار خوب بوده است و خوشبختانه تا امروز طبق توافق صورت گرفته بین وزارت راه وشهرسازی و شرکت های تاکسی‌های اینترنتی، همکاری بسیار خوبی صورت گرفته است .

به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تا روز گذشته ۷۵ هزار سرویس از طریق تاکسی های اینترنتی صورت گرفته است و تمامی تاکسی ها می توانند از یک تا سه مسافر را سوار کنند.

او می‌گوید: با تاکسی های اینترنتی دو کار عمده از نظر فنی و بیمه صورت گرفته و توافق شده است که تاکسی ها کمیسیون های خود را دریافت نکنند و به نوعی تعداد زائرانی که از این تاکسی ها استفاده می کنند به ویژه در تاکسی های به‌همراه و ماکسیم افزایش یابد.

افندی زاده بیان کرد: به طور قطع بعد از اتمام اربعین تمامی اقدامات آنها بررسی خواهد شد و در صورت مناسب بودن اقدامات از ظرفیت آنها بعد از اربعین در سفرهای برون شهری استفاده خواهد شد.

انجام ۷۵ هزار سفر اربعین با تاکسی‌های اینترنتی