ولی الله صالحی از برگزاری آخرین جلسه با واحد واگذاری سهام عدالت سازمان خصوصی سازی برای آغاز واگذاری سهام عدالت کارگران خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی قرار است در فاز اول واگذاری، سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی انجام شود.
به گزارش مهر عضو شورایعالی کار بیان داشت: یکی از نکات مهمی که لازم است تا به اطلاع کارگران رسانیده شود مربوط به کارگرانی است که قبلا سهام عدالت خود را از روشهای دیگری در قالب سرپرست خانوار، رزمنده و یا حتی کارمندی دریافت کرده اند.

صالحی با تاکید بر حذف تقاضای مجدد این دست کارگران برای دریافت دوباره سهام عدالت و غیرممکن بودن تحقق این درخواست گفت: پس از بررسی و تائید کارگران متقاضی که فرم سهام عدالت خود را تکمیل کرده اند، از سوی خصوصی سازی لیست ها به ادارات کار و تشکلهای کارگری ارسال می شود.

گفتنی است، طبق برنامه ریزی اولیه پس از انجام واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی، کارگران قراردادی و رسمی نیز در نوبتهای بعدی دریافت قرار می گیرند.

البته چند ابهام در زمینه تعداد واقعی کارگران فصلی و ساختمانی مشمولان سهام عدالت وجود دارد و آن هم اینکه مشخص نیست چند درصد کارگران فصلی و ساختمانی در حال حاضر بیمه هستند و می توانند کد بیمه ای خود را برای دریافت سهام عدالت ارائه کنند؟

همچنین مسئله دیگر قابل توجه در واگذاری سهام عدالت به این گروهها این است که علی رغم لزوم حرکت کارگران به سمت آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه ای و وجود بیشترین تلفات و حوادثدر کارهای ساختمانی، واقعا در حال حاضر چند درصد از کارگران فصلی و ساختمانی دارای مدرک فنی و حرفه ای هستند که بتوان آنهایی که این مدارک را ندارند از دریافت سهام عدالت منع کرد؟