اخیرا برای اولین بار توسط نمایندگان مجلس طرح بیمه بیکاری کارجویان و افراد بیکار برای انجام کار کارشناسی و طی مراحل تصویب به صورت یک فوریت مورد پذیرش مجلس قرار گرفت.
به گزارش مهر حمید حاج اسماعیلی، عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری کشور با برشماردن نقاط ضعف و قوت این طرح گفت: تاکنون افراد اگر در سن ۵۵ سالگی از کار برکنار می شدند تا ۶۰ سالگی می توانستند از بیمه بیکاری استفاده کنند که در طرح جدید این سن به ۵۶ سال افزایش یافته ضمن اینکه سوابق بیمه ای افراد نیز باید ۲۵ سال باشد.

وی یکی از ضعف های بزرگ طرح جدید مقرری بیکاران را کاهش میزان حقوق و دریافتی آنها دانست و بیان داشت: تاکنون روش پرداخت به نحوی بود که فرد بیکارغیرارادی ۵۵ درصد از کل حقوق و مزایای خود و نه حداقل دستمزد را هر ماه با ۱۰ درصد اضافه تر به ازای هر فرد تحت تکفل تا ۴ نفر دریافت می کرد در حالی که این میزان در طرح جدید به ۳۰ درصد حداقل دستمزد برای مجردین و ۴۰ درصد برای متاهلین بدون افراد تحت تکفل کاهش یافته است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: با این حال دریافتی هر فرد متاهل حدود ۱۲۰ هزار تومان در ماه خواهد شد. ضمن اینکه بیان شده در سال اول اجرا ۱۰ درصد از افراد بیکار باید تحت پوشش قرار گیرند که با وجود ورود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر آماده به کار به صورت سالیانه در بازار کار، به نظر نمی رسد طرح از تاثیرگذاری برخوردار باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه یک فوریت این طرح هم اکنون به تصویب رسیده است اگر برای آن کارشناسی دقیقی صورت نپذیرد راهگشا نخواهد بود چون مبالغ دیده شده از بیکاران پشتیبانی نمی کند.