به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در آخرين بررسي بانك مركزي از متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوار در مناطق شهري ايران اين ميزان بيش از ۱۴.۱ ميليون تومان گزارش شده است.

این میزان طی سال ۸۸ بیش از ۱۲.۷ میلیون تومان، طی سال ۸۷ بیش از ۱۱.۵ میلیون تومان، طی سال ۸۶ بیش از ۹.۸ میلیون تومان و در سال ۸۵ نیز ۷.۷ میلیون تومان بوده است.

بر این اساس این مقایسه‌ها حاکی از افزایش ۱۱ درصدی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار طی سال ۸۹ در مقایسه با سال ۸۸ و افزایش ۱۰ درصدی این میزان طی سال۸۸ در مقایسه با سال ۸۷ بوده است.

همچنين اين بررسيها نشان ميدهد بيشترين سهم اقلام در سال ۸۹ مربوط به گروه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوختها با ۳۰ درصد سهم از كل اقلام بوده كه اين گروه در سال ۸۸ معادل ۴.۴ درصد و در سال ۸۹ معادل ۶.۹ درصد افزايش قيمت داشته است.