به گزارش افکارنیوز به نقل از نمک نیوز، یارانهها (نقدی و غیرنقدی بودنش فرقی ندارد) در طول تاریخ دارای موافقان و مخالفان متعددی بوده است که هرکدام دلایل خاص خودشان را داشته و دارند و خواهند داشت. هر کدام هم برای خودشان کلی محقق و کارشناس و دانشمند بودهاند اما کمتر به اثرات میدانی واریز نقدی یارانه توجه کردهاند. د رهر صورت عرصه اقتصاد کشور، محل کارزار با معضلاتی مثل گرانی و تورم است که در کنار بعضی موارد دیگر، کار آدمیزاد را سختتر از سخت میکند.در این میان هستند افرادی که اعتقاد راسخ دارند، دفع مشکلات اقتصادی با کمک یارانههای نقدی، کاری ممکن است که با توجه به تصویر زیر، میتوان تشخیص داد که این امر تا چه میزان قرین صحت است!