عوارض واردات خودرو در سال ۱۴۰۳+ جدول

 در ابلاغیه گمرک ایران به عوارض واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ اشاره شده است.

 

عوارض واردات خودرو در سال ۱۴۰۳+ جدول

عوارض واردات خودرو در سال ۱۴۰۳+ جدول