مستمری بگیران سازمان بهزیستی این خبر را جدی بگیرند

سازمان بهزیستی کشور بیش از ۱۰۰ وظیفه مستقیم و غیرمستقیم برعهده دارد و افراد متعددی از سالمندان تا افراد دارای معلولیت را تحت پوشش خود دارد اما هر کدام از این افراد برای تحت پوشش قرار گرفتن بهزیستی باید دارای ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی باشند.

مستمری بگیران سازمان بهزیستی

توانبخشی با شاخه‌های متعدد خود مانند امور توانبخشی و مراقبتی سالمندان از جمله وظایف سازمان بهزیستی به شمار می‌رود و در این بین پرداخت کمک هزینه معیشت توانبخشی از جمله پرمتقاضی‌ترین خدمات در حوزه توانبخشی است که شامل پرداخت کمک هزینه معیشت یا همان مستمری و پرداخت کمک هزینه معیشت ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است.