ببینید| معاون وزیر کار: یک ساعت اشتغال در هفته شغل محسوب می‌شود

معاون وزیر کار گفته یک ساعت اشتغال در هفته شغل محسوب می‌شود.