به گزارش افکارنیوز، یک منبع آگاه در گفتوگو با فارس، از اختلاف نظر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با رئیسجمهور و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت درباره نحوه کاهش سهمیه سوخت خودروها خبر داد و گفت: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مصر است که سهمیههای سوخت موتورسیکلتها را به یکباره کاهش دهد و در مقابل ستاد مدیریت حملونقل و سوخت معتقد است در صورت تصمیم دولت برای کاهش سهمیه بنزین ، این کاهش سهمیه به تدریج و با تحقق شروط خاصی محقق شود.

آنچه این منبع آگاه می‌گوید با مصاحبه دیروز عبدالله جلالی، قائم مقام ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با فارس در تطابق است. جلالی دیروز با اشاره به اینکه در جلسه تعیین سهمیه سوخت پیشنهادی مبنی بر کاهش سهمیه سوخت موتور سیکلت ها مطرح شده است گفته بود: " تا آنجا که من مطلع هستم این موضوع تنها در حد یک پیشنهاد است و آقای رئیس جمهور موافق اجرای آن نبود. "

بر اساس این گزارش در روزهای گذشته اخباری مبنی بر کاهش سهمیه سوخت موتورسیکلتها منتشر شده بود. بعضی ناظران معتقدند کاهش یکباره سهمیه بنزین موتورسیکلتها مقدمهای برای کاهش کلی سهمیههای سوخت محسوب میشود.