به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، هرچند تاكنون موضوع طبقهبندي چكها مطرح بوده اما شايد به اندازه مقطع كنوني كه دستورالعمل جديد حساب جاري از سوي بانك مركزي اعلام شده، جدي نبوده است. رشد بيسابقه چكهاي برگشتي و رسيدن ارزش سالانه چكهاي برگشتي به ۳۵ هزار ميليارد تومان در سال ۹۰ شايد از مهمترين عواملي باشد كه بانك مركزي را مجاب به طبقهبندي چكها كرده است. بانك مركزي فراتر از اين براي دريافت دسته چك نيز شرايط جديدي را در نظر گرفته است.

اما در مورد طبقه‌بندی چک‌ها، در دستورالعمل حساب جاری صراحتا ذکر شده که «طبقه‌بندی چک‌ها براساس هر یک از سطوح مشتریان، شیوه درخواست صدور دسته چک، نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی، ثبت اطلاعات و شخصی سازی، چاپ و ارسال دسته چک، مطابق با شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، به تصویب هیات عامل بانک مرکزی خواهد رسید.

حتی برای این کار سامانه‌ای نیز در نظر گرفته شده که در مورد آن ذکر شده است: «کلیه مراحل گردش چک در شبکه بانکی کشور، اعلام چک‌های مفقودی، کنترل چک‌های در گردش و واگذاری چک به بانک‌ها باید از طریق سامانه موضوع این ماده قانونی صورت پذیرد.»

این در حالی است که پیش از این نیز مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به روند صعودی تعداد چک‌های برگشتی به بحثساماندهی طبقه بندی چک‌ها اشاره کرده و گفته بود: ‌ بانک مرکزی در نظر دارد طی یک دوره شش ماه ضوابط ‌مربوط به ساماندهی‌، کنترل و رنگ‌بندی چک‌ها را ابلاغ کند که البته در مورد رنگبندی چک‌ها می‌توان گفت که منظور این است که مشخصه‌هایی برای چک‌های اقشار مختلف مثلا کارمندان مشخص شود. حالا ممکن است براساس الصاق ستاره باشد یا این که رنگ‌بندی براساس ارزیابی اعتباری مشتریان انجام شود.

شرایط جدید دریافت تحویل دسته چک

بانک مرکزی جدای از طبقه‌بندی چک‌ها برای صدور دسته چک نیز شرایطی را لحاظ کرده است. طبق آنچه که در دستورالعمل حساب جاری اعلام شده توسط بانک مرکزی ذکر شده، تحویل دسته چک به مشتریان بانکی منوط به رعایت الزاماتی است. از جمله این الزامات دریافت درخواست کبتی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور تحویل دسته چک، حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز موضوع ماده ۱۱ این دستورالعمل، ارسال دعوت‌نامه رسمی دارای شماره، تاریخ، امضا مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک، به نشانی پستی مشتری، به منظور حصول اطمینان از صحت نشانی پستی ارائه شده توسط وی، تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک، پس از اخذ دعوت‌نامه ارسالی و احراز هویت وی است.

همچنین بانک می‌تواند براساس ضوابطی که مفاد آن را قبلا به تایید بانک مرکزی می‌رساند، برخی مشتریان معتبر خود را از رعایت کامل دو مورد آخر مستثنی کند. در ضوابط مورد اشاره باید ویژگی‌های مشتری معتبر به طور کامل تبیین شود.

بر این اساس در ماده۱۳ دستور العمل حساب جاری اشاره شده که اعطای دسته چک برای حساب جاری موقت مجاز نیست.

در مادههاي ديگر تحويل دسته چك به مشتري كه حساب جاري وي به موجب دستور مرجع قضايي مسدود شده باشد غيرمجاز اعلام و تصريح شده است: تحويل دسته چك جديد منوط به بازگشت حداقل چهار پنجم از برگههاي آخرين دسته چك مشتري، اعم از صادر شده يا ابطال شده به بانك خواهد بود.