به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، نتیجه نهایی سرشماری سال ۹۰ درحالی منتشر شد که نگاهی به وضعیت مسکن در این آمار و شاخص تسهیلات خانوار درنوع خود جالب توجه است.

بر این اساس و صرف نظر از شاخص های رشد جمعیت، مهاجرت، ترکیب جمعیتی و مانند آن که معمولا بیش از همه مورد توجه قرار میگیرد در آمار سال ۹۰ ویژگیهای مسکن و امکانات در اختیار خانوار نیز تغییرات قابل توجهی داشته است.

تسهیلات خانوار ایرانی

در خصوص شاخص تسهیلات خانوار، در سال نود میزان خانوارهای دارای خودروی سبک به ۴۲.۱ درصد رسیده است و این در حالی است که در سال ۸۵ این رقم برابر با ۳۳.۰۶ درصد بوده است. همچنین این آمار نشان میدهد که دسترسی خانوارها به رایانه در سال ۹۰ با افزایشی معادل تقریبا ۱۰.۱ درصدی مواجه شده است.

نکته جالب توجه دیگر در میان آمار مربوط به این بخش، میزان تصرف واحدهای مسکونی رایگان در کل کشور است که رقم مربوط به این امر از سال ۸۵ که معادل ۹۱۴ هزار و ۴۲۴ واحد بودهع است به ۱ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۲۱ واحد در سال ۹۰ رسیده است که این رقم حاکی از افزایش حدود ۶۷۰ هزار و ۸۰۰ واحد است.

در این میان اجاره نشینان کشور از سال ۸۵ تا سال ۹۰ به میزان بیش از ۱ میلیون و ۶۲۵ هزار نفر افزایش داشته است. به گونه ای که در سال ۸۵ رقم واحد های استیجاری در کشور معادل ۲۲.۹ درصد بوده که در سال ۹۰ به رقم ۲۶.۶ درصد رسیده است.

۳۰ درصد خانوارهای کشور در واحدهای آپارتمانی زندگی میکنند و در حدود ۷۰ درصد در واحدهای معمولی غیر آپارتمانی و تنها ۰.۵ درصد از جمعیت کل کشور در چادر، کپر، زاغه و غیر از آن زیست میکنند.

شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی که از تقسیم جمعیت بر تعداد واحد مسکونی حاصل می شود و وضعیت رفاه خانوار را در فضای واحد مسکونی نشان می دهد، در سال ۹۰ معادل ۳.۶ نفر برای خانوار شهری و ۴.۱ نفر برای خانوار روستایی است. هردوی این شاخص ها نسبت به سال ۸۵ کاهش داشته که با توجه به رشد جمعیتی، نشان از افزایش رشد واحدهای مسکونی در کشور دارد.

ویژگیهای واحدهای مسکونی

اولین نکته ای که در این بخش از گزارش سرشماری سال ۹۰ جلب توجه میکند، توزیع واحدهای خالی مسکونی در استانهای کشور است. بر اساس آمار منتشره، بیشترین میزان واحدهای خالی مسکونی در استان تهران و به میزان ۳۲۷ هزار و ۱۶۳ واحد یا حدود ۲۰ درصد کل واحد های مسکونی خالی کشور است. ابن درحالی است که استان ایلام با ۰.۵ درصد کمترین میزان واحد مسکونی خالی را در کشور به خود اختصاص داده است.

مقایسه آمار با سال ۸۵ حاکی از آن است که رقم واحدهای خالی در کشور طی ۵ سال به میزان بیش از ۱ میلیون و ۲۹ هزار واحد افزایش داشته است و در تهران تنها در حدود ۲۱۴ هزار واحد رشد کرده است.

همچنین آمار حاکی از آن است که واحد های مسکونی تا متراژ ۱۰۰ متر در سال ۹۰ بیش از ۶۴ درصد از سطح زیربنای کل واحدهای مسکونی را تشکیل میدهند که از سال ۸۵ به میزان ۳.۲ درصد رشد داشته است. عمر حدود ۷۵ درصد از واحد های مسکونی کشور بیش از ۵ سال است و ۶ درصد از آنها بیش از ۳۵ سال قدمت دارند.

سوخت مصرفی خانوار

در آخرین نگاه به وضعیت مسکن و تسهیلات خانوار در سال ۹۰ به آمار عمده ترین سوخت مصرفی خانوار میرسیم که حاکی از آن است که در سال ۹۰ خانوارهای ایرانی بیش از همه از گاز طبیعی برای پخت و پز، ایجاد گرما و تهیه آب گرم استفاده کرده اند. به عبارتی گاز طبیعی با میانگین ۷۸.۱ در هر سه مورد فوق، بیشترین سرانه را در سوخت مصرفی خانوار به خود اختصاص داده است.

این آمار حاکی از آن است که از سال ۸۵ تا ۹۰ مصرف سرانه سوخت گاز طبیعی در کشور بیش از ۱۳ درصد رشد داشته است. بعد از آن گاز مایع با میانگین ۹.۷ بیشترین سرانه را در سوخت مصرفی خانوار به خود اختصاص داده است.