گویا ویراژ گرانی و نادیده گرفتن گرانی و سایر مشکلات از سوی مسئولان یک قصه دنباله دار در کشور است که ریشه​های چندین ساله دارد و برای یک دولت خاص نیست، جالب اینجاست که در ۲۰ سال قبل هم معاون اول رئیس جمهور مشکلات مردم را نمی​دیده است!


منتشر شده در هفته نامه گل آقا. ۲۵ تیرماه ۱۳۷۱