به گزارش افکارنیوز، مرغ کامل علاوه بر رعایت مشخصات بسته بندی مندرج جهت ردیف ۲ ، مرغهای بسته بندی شده فاقد گردن ، نوک بال ، مقعد ، خونآبه و آب بوده و محتویات شکم و امعاء و احشاء بطور کامل تخلیه گردد. قیمت مصوب هر کیلو ( ریال )= ۵۹۵۰۰

نرخنامه مصوب مرغ

ردیف نام محصول نرخ مصوب کیلوگرم(ریال)

۱

ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق

۷۶۰۰۰

۲

ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق

۸۹۰۰۰

۳

مغز ران با پوست

۱۰۲۰۰۰

۴

مغز ران بدون پوست

۱۰۹۰۰۰

۵ ساق مرغ با پوست و بدون سرساق ۱۰۲۰۰۰
۶ ساق مرغ بدون پوست و سرساق

۱۱۲۰۰۰

۷ سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال

۹۲۰۰۰

۸ سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال

۱۰۲۰۰۰

۹ ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال

۸۴۰۰۰

۱۰ ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال

۹۵۵۰۰

۱۱ بال کبابی ساده(بدون نوک بال)

۶۶۰۰۰

۱۲ بال کبابی زعفرانی(بدون نوک بال)

۶۶۰۰۰

۱۳ بازوی کبابی

۷۶۰۰۰

۱۴ بازوی کبابی زعفرانی

۷۶۰۰۰

۱۵ مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۶۳۰۰۰

۱۶ مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی

۶۳۰۰۰

۱۷ مرغ خرد شده ۴ تا ۸ تکه(بدون دنبالچه، شش، گردن و بال)

۷۶۰۰۰

۱۸ فیله مرغ ۱۵۷۰۰۰
۱۹ فیله مرغ زعفرانی

۱۵۷۰۰۰

۲۰ گردن مرغ بدون پوست

۳۹۵۰۰

۲۱ شنیسل بدون آرد

۱۳۲۰۰۰

۲۲ شنیسل با آرد

۱۱۵۰۰۰

۲۳ جوجه چینی(شنیسل فیله)

۱۳۵۰۰۰

۲۴ پاچینی ۱۰ عددی مرغ

۸۲۰۰۰

۲۵ جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده

۱۴۵۰۰۰

۲۶ جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی

۱۴۵۰۰۰

۲۷ جوجه کباب با استخوان ساده

۱۰۲۰۰۰

۲۸ جوجه کباب با استخوان زعفرانی

۱۰۲۰۰۰

۲۹ مرغ کنتاکی

۸۲۰۰۰

۳۰ سینه مرغ سوخاری

۸۲۰۰۰

۳۱ دل مرغ پاک کرده

۶۶۰۰۰

۳۲ جگر مرغ

۴۰۰۰۰

۳۳ سنگدان مرغ ۴۰۰۰۰