فردا در سازمان بهزیستی کشور ثبت نام شرکت در حراج خیریه اتومبیل شخصی ریاست جمهوری اسلامی ایران به نفع معلولان و مددجویان بهزیستی آغاز می شود.

گفتنی است همزمان با آغاز ثبت نام، از سایت مربوط به این مشارکت نیز رونمایی می شود.