سيد شمسالدين حسيني در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه قيمت بنزين در كشور هم اكنون ليتري ۴۰۰ تومان است، گفت: در حال حاضر ماهانه ۶۰ ليتر سهميه بنزين با اين قيمت براي خودروهاي شخصي در نظر گرفته شده است و بنزين ۷۰۰ توماني براي كساني است كه بيش از سهميه خود مصرف ميكنند.

او ادامه داد: از آنجا که حدود سه چهارم مصرف روزانه خودروها از بنزین سهمیه‌ای و یک چهارم آن مصرف آزاد است، با در نظر گرفتن یک متوسط وزنی، قیمت بنزین در کشور هم اکنون کمتر از ۶۰۰ تومان است.

او با اشاره به اجرايي شدن قانون هدفمندكردن يارانهها گفت: براساس اين قانون پس از پنج سال قيمت حاملهاي انرژي حداقل به ۹۰ درصد قيمت فوب خليج فارس ميرسد و بايد به عبارات نوشته شده در اين قانون به خوبي دقت كرد.