معاون وزير نيرو گفت: از ۱۵ دي ماه، براي مجتمع هاي مسكوني كه جداسازي كنتور آب براي آنها مقدور نيست، براي هر واحد مسكوني يك قبض جداگانه صادر و ميزان مصرف آب مجتمع تقسيم بر تعداد واحد مسكوني مي شود.

محمدرضا عطارزاده افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها منظور از افزایش تعداد بهره برداران آب در صورت عدم جداسازی کنتور آب خانه ها و واحدهای مسکونی این است که اگر ما بر فرض یک مشترک و یک انشعاب داشتیم این را مثلاً به یک واحد ۲۰ انشعابی تبدیل می کنیم.

وی ادامه داد: در تمام واحدهای مسکونی تا آنجایی که امکان داشته باشد تفکیک کنتور را انجام می دهیم و آنجایی که امکان نداشته باشد انشعاب آنها را که یک مشترک بوده مثلاً به ۲۰ مشترک تبدیل می کنیم و قیمت را از روی آن تقسیم بر ۲۰ محاسبه و تعیین می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که اگر یک باب ساختمان دارای ۴ واحد مسکونی باشد و قابلیت جداسازی کنتور آب نیز برای آن وجود نداشته باشد قیمت آب برای آنها چگونه محاسبه خواهد شد گفت: مصرف آب آنها را تقسیم بر ۴ می کنیم و بعد از آن اگر مثلا۸۰ مترمکعب آب مصرف کرده باشند تقسیم بر ۴ می کنیم و برای هر واحد مسکونی ۲۰ مترمکعب آب مصرفی محاسبه می شود و برای آن ها فیش صادر می شود.

عطارزاده گفت: برای هر ساختمان که دارای ۴ واحد مسکونی است و قابلیت جداسازی کنتور نیست برای هر واحد مسکونی یک قبض صادر می شود و حساب و کتاب آب براساس تقسیم بر چهار است.

وی تصریح کرد: قرار است از ۱۵ دی ماه به بعد صدور قبض آب با این دستور العمل که در قانون هدفمندی به آن تاکید شده است انجام شود.

وي افزود: پس بعد از ۱۵ دي ماه جاري براي واحدهاي مسكوني كه جداسازي كنتور آب براي آنها مقدور نيست يا ۴ قبض آب صادر مي شود و يا تقسيم بر چهار محاسبه مي شود.