سرویس اقتصادی افکار نیوز - کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا با بیان اینکه قیمت ۷۰۰ تومان بنزین آزاد برای مردم جامعه سنگین است گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و در شرایط فعلی قیمت بنزین آزاد برای مردم کمی سنگین است و موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم میشود.
نماینده صومعه سرا ادامه داد: افزایش سهیمه های بنزین ۴۰۰ تومانی می تواند به آرامش و کم تر متضرر شدن مردم کمک کند.

به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، وی با اشاره به اینکه نظر دولت برای افزایش قیمت کالای مختلف نسبت به فوب خلیج فارس تفاوت دارد اظهار کرد: دولت برای بنزین ۲ سال نسبت به فوب خلیج فارس کم ترآزاد کرده است و زیرا قیمت پایه بنزین فوب خلیج فارس در حدود ۹۰۰ تومان است و قرار است تا ۲ سال آینده افزایش قیمتی ندارد.

دلخوش اباتری با بیان اینکه در پیش بینی قانون نویسی سال پایه قیمت بنزین درحدود ۲۵۰ تومان تعیین شده بود افزود: دولت بیشتربا تعیین سقف موافق بود که براساس آن هر دوسال یکبار قیمت بنزین ۴۰۰ تومان برای هر قانون گذار تعیین شده بود بنابراین بنزین۷۰۰ تومانی مقداری سنگین است.

نماینده صومعه سرا تصریح کرد: قراربر این است دولت تا پایان برنامه ۵ ساله و تدریجا قیمت بنزین رابه ۹۰ درصد بالای فوب خلیج فارس برساند ونیز قیمت گاز را به ۷۵ درصد گاز صادراتی افزایش دهد وبرق آب را میانگین قیمت تمام شده است، که امیدوار هستیم بتواند در این امر موفق عمل کند.

وی ادامه داد: مجلس برای دولت چار چوب های تعیین کرده است و دولت حق تخطی از آن ها را ندارد در ماده های ۷و۸و۱۱قانون اساسی مشخص شده در آمده های حاصل ازاین برنامه باید در بین مردم تقسیم شودو حق استفاده در سایر وموارد وجود ندارد.

دلخوش اباتری خاطر نشان کرد: اگرچه ممکن است قیمت بنزین در کشور ایران نسبت به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا کمتر باشد اما از سوی دیگر میزان تکنولوژی ها و نحوه استفاده صحیح ازاین طلای سیاه نیز نسبت به آنها هم پایین است.