تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که تابستان امسال در شهر تهران تعداد ۳۲ هزار و ۸۸۲ واحد مسکونی در پروانه ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری تهران پیش بینی شد که نسبت به فصل قبل حدود ۱۹.۴ و نسبت به فصل مشابه گذشته حدود ۱۰۱.۹ درصد افزایش یافت..

به گزارش مهر، از این تعداد واحد مسکونی ۲۹ هزار و ۸۷۶ واحد(۹۰.۹ درصد) مربوط به پروانه های احداثساختمان مسکونی با متوسط تعداد ۷ برای هریک از این پروانه ها بود.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد ۴ هزار و ۷۰۸ پروانه احداثساختمان از سوی شهرداری های شهر تهران در تابستان ۸۹ صادر شد که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۴.۷ و نسبت به فصل سال قبل حدود ۹۰.۱ درصد افزایش نشان می دهد. از این تعداد پروانه ساختمانی ۴ هزار و ۲۶۹ پروانه(۹۲.۶ درصد) مربوط به احداثساختمانهای مسکونی بود.

این گزارش می افزاید: مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداثساختمانهای مسکونی صادر شده از سوی شهرداری تهران در تابستان حدود ۱۰۴۵.۴ هزار متر مربع بود که نسبت به فصل گذشته حدود ۸.۱ و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۲۱.۹ درصد افزایش داشت. براین اساس متوسط مساحت زمین در این پروانه ها حدود ۲۴۵ مترمربع است.

توزیع پروانه های احداثساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده بکار رفته در بنای آن ها نشان می دهد که ۴۷.۶ درصد این پروانه ها برای احداثساختمانهای اسکلت فلزی، ۵۲.۲ درصد برای احداثساختمانهای بتون آرمه و ۰.۲ درصد برای ساختمانهایی با آجر و آهن بود.

افزایش ۱۷ درصدی صدور پروانه ساختمانی

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در تابستان امسال ۱۷۶ هزار و ۱۸۱ واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداثساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شد که نسبت به فصل گذشته حدود ۰.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۸.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

ازاین تعداد واحد مسکونی ۱۶۶ هزار و ۴۳۳ واحد(۹۴.۵ درصد) مربوط به پروانه های احداثساختمان مسکونی با متوسط ۳.۸ واحد مسکونی بوده است.

براساس این گزارش، تعداد ۴۸ هزار و ۲۳۰ پروانه ساختمانی از سوی شهرداری کشور در تابستان ۸۹ صادر شد که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۸.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۷.۶ درصد افزایش داشت، ضمن اینکه از کل پروانه های ساختمانی ۴۳ هزار و ۹۳۹ پروانه (۹۱.۹ درصد) مربوط به احداث ساختمان های مسکونی بود.