محمد قاسم پناهي با اشاره به بسترسازي براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در مورد خردهفروشان تصریح کرد: با توجه به تاكيد به اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، خردهفروشان نيز به طور قطع در آيندهاي نه چندان دور مشمول اين نظام مالياتي خواهند شد.

به گزارش فارس، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور مطابق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۱۴ لایحه برنامه پنجم جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، با همکاری وزارت بازرگانی اقدام به برنامه‌ریزی برای ایجاد بستر و آماده‌سازی این دسته از فعالان اقتصادی، به منظور استفاده از سامانه‌های فروش(صندوق فروش) نموده است.

وی همچنین درخصوص حذف مالیات بر درآمد درصورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده گفت: اجرای مالیات بر ارزش افزوده، دلیلی برای حذف مالیات بر درآمد نخواهد بود؛ چراکه در حوزه مالیات بر مصرف، وصول درآمدهای مالیاتی از محل مصرف نهایی کالاها و خدمات در سطح جامعه خواهد بود و هر فرد از جامعه به میزان مصرف کالاها و خدمات، درصدی از قیمت‌ آنها را به عنوان مالیات در چارچوب نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌نماید.

اما در حوزه ماليات بر درآمد هر فعال اقتصادي به ميزان درآمد و سود و منفعت ناشي از عملكرد اقتصادي خود يا كسب درآمد و دارايي اتفاقي، درصدي را به عنوان ماليات در چارچوب ماليات بر درآمد ميپردازد.