بانک مرکزی گزارش داد: در هفته منتهی به دهم دی ماه، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل اندکی افزایش ولی قیمت کره پاستوریزه کاهش جزئی داشت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای ۲۷۸۰۰ الی ۳۵۵۰۰ ریال فروش می رفت.

به گزارش مهر، در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه یک افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو اندکی کاهش داشت. در گروه حبوب بهای تمام اقلام این گروه افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران هندوانه عرضه نمی گردید و پرتقال درجه دو عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت نارنگی، انگور و هندوانه کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی و سبزی های برگی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه به ویژه گوجه فرنگی و بادنجان نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

در این هفته قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای گوشت گوسفند کاهش جزئی داشت. در هفته مورد بررسی، قیمت قند، شکر و روغن نباتی جامد کاهش یافت. بهای چای خارجی و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته منتهی به دهم دی ماه، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه معادل ۰.۱ درصد افزایش ولی بهای کره پاستوریزه ۰.۲ درصد کاهش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل ۲.۵ درصد کاهش یافت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه یک هر یک معادل ۲.۵ درصد افزایش ولی بهای برنج داخله درجه دو ۰.۲ درصد کاهش داشت. در گروه حبوب قیمت همه اقلام این گروه بین ۰.۴ درصد تا ۱.۶ درصد افزایش یافت.

میوه و سبزی های تازه

در هفته منتهی به دهم دی ماه، در گروه میوه های تازه بهای نارنگی معادل ۱.۷ درصد، انگور ۱۲.۵ درصد و هندوانه ۴ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۳ درصد تا ۳.۸ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای سیب زمینی معادل ۰.۶ درصد و سبزی های برگی ۲.۶ درصد افزایش ولی قیمت گوجه فرنگی ۲۰.۲ درصد، بادنجان ۱۴.۷ درصد و بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۵ درصد تا ۹.۸ درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۸ درصد و گوشت مرغ ۸.۸ درصد افزایش ولی بهای گوشت گوسفند ۰.۳ درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغ نباتی

در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل، قیمت قند معادل ۰.۱ درصد، شکر ۱.۳ درصد و روغن نباتی جامد ۰.۳ درصد کاهش یافت. بهای چای خارجی و روغن نباتی مایع نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود.