به گزارش افکارنیوز

به نقل از ایسنا، طبق آمار منتشر شده در رده‌بندی کیفی مرداد ماه وانت کاپرا(بهمن) جای خود را به وانت مزدا تک کابین(بهمن) داده است.

وانت مزدا تک کابین که در رده‌بندی تیر ماه رتبه دوم را در اختیار داشت با حذف وانت کاپرا از آمار مرداد ماه به جایگاه نخست رده‌بندی ارتقا یافته است. وانت مزدا تک کابین با رشد کیفی نیز مواجه شده به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۱۰۶.۲ در تیر ماه به ۱۰۲ در مرداد کاهش یافته است. این خودرو در بخش‌های تزیینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

رتبه دوم رده‌بندی مرداد ماه نیز در اختیار وانت دیزل زامیاد است که در رده‌بندی تیر ماه رتبه سوم را در اختیار داشت. این خودرو نیز با رشد کیفی مواجه شده به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۱۴۴ در تیر ماه به ۱۴۳.۶ در مرداد ماه کاهش یافته است. وانت دیزل زامیاد در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

وانت نیسان سی. ان. جی(زامیاد) که در رده‌بندی تیر ماه رتبه چهارم را در اختیار داشت در رده‌بندی مرداد ماه در رتبه سوم قرار دارد. این خودرو با رشد کیفی مواجه شده به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۱۵۳.۸ در تیر ماه به ۱۵۱.۵ در مرداد ماه کاهش یافته است. این خودرو در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما رتبه چهارم رده‌بندی مرداد ماه در اختیار وانت مزدا دو کابین(بهمن) است. این خودرو اما با کاهش کیفیت مواجه شده به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۱۶۰.۶ در تیر ماه به ۱۶۰.۹ در مرداد افزایش یافته است. این خودرو در بخش‌های تزیینات داخلی و خارجی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

رتبه پنجم و آخر ردهبندي مرداد ماه در اختيار وانت پيكان تبريز (ايران خودرو تبريز) است. اين خودرو با رشد كيفي مواجه شده بهگونهاي كه نمره منفي آن ۱۷۹ در تير ماه به ۱۷۲ در مرداد ماه كاهش يافته است. اين خودرو در بخشهاي فنربندي، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزيينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ داراي نمره منفي بوده است.