علی ربیعی با بیان اینکه در سه هفته نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف روزانه بنزین به ۵۵ میلیون لیتر و مصرف گازوئیل به ۴۵ میلیون لیتر و مصرف سی.ان.جی هم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، گفت: در صورت ادامه این روند کاهشی، مصرف حاملهای مختلف انرژی در ایران به استاندارد جهانی نزدیک می شود.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اعلام اینکه پیش بینی می شود با کاهش ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی در کارتهای سوخت مصرف CNG افزایش یابد، تصریح کرد: این کاهش مصرف فرآورده های نفتی به دنبال اعمال برخی از عوامل مدیریتی با مشارکت مردم حاصل شده است.

وی از برنامه گسترده که دولت برای جایگزینی خودروهای فرسوده به عنوان یکی از عمده ترین دلایل کاهش مصرف حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل یاد کرد و افزود: ب اساس آمارهای موجود موجود خودروهای فرسوده به طور متوسط در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۱۵ لیتر بنزین مصرف می کنند، این در حالی است که متوسط مصرف خودروهای تولید داخل حدود ۵/۷ تا ۸ لیتر است.

این مقام مسئول با اشاره به سیاستهای دولت برای کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولید داخل، بیان کرد: متوسط مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در یک برنامه کوتاه مدت از ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به ۵/۷ تا ۸ لیتر کاهش یافته که تا پایان برنامه پنجم به حدود ۶ لیتر خواهد رسید.

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه در سالهای اخیر تعداد اتوبوسهای درون شهری از حدود ۱۳ هزار به ۲۷ هزار دستگاه افزایش یافته و تعداد تاکسی ها هم با افزایشی دو برابری به ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است، اعلام کرد: دولت از چند سال قبل برنامه زمان بندی را برای وزرات نفت تدوین کرده تا بر اساس آن بنزین و گازوئیل تولید شده در پالایشگاههای داخلی به سطح مطلوبی از کیفیت برسد.

ربیعی با بیان اینکه به دلیل تفاوت زمان ساخت پالایشگاهها و فنآوریهای پالایش نفت در شرایط فعلی بنزین و گازوئیل از کیفیت یکسانی در سطح کشور برخوردار نیست، گفت: پیش بینی می شود با بهره برداری از طرحهای جدید پالایشگاهی کیفیت بنزین تولید داخلی بهبود یابد. علی ربیعی با بیان اینکه در سه هفته نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف روزانه بنزین به ۵۵ میلیون لیتر و مصرف گازوئیل به ۴۵ میلیون لیتر و مصرف سی. ان. جی هم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، گفت: در صورت ادامه این روند کاهشی، مصرف حاملهای مختلف انرژی در ایران به استاندارد جهانی نزدیک می شود.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اعلام اینکه پیش بینی می شود با کاهش ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی در کارتهای سوخت مصرف CNG افزایش یابد، تصریح کرد: این کاهش مصرف فرآورده های نفتی به دنبال اعمال برخی از عوامل مدیریتی با مشارکت مردم حاصل شده است.
وی از برنامه گسترده که دولت برای جایگزینی خودروهای فرسوده به عنوان یکی از عمده ترین دلایل کاهش مصرف حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل یاد کرد و افزود: ب اساس آمارهای موجود موجود خودروهای فرسوده به طور متوسط در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۱۵ لیتر بنزین مصرف می کنند، این در حالی است که متوسط مصرف خودروهای تولید داخل حدود ۵/۷ تا ۸ لیتر است.

این مقام مسئول با اشاره به سیاستهای دولت برای کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولید داخل، بیان کرد: متوسط مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در یک برنامه کوتاه مدت از ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به ۵/۷ تا ۸ لیتر کاهش یافته که تا پایان برنامه پنجم به حدود ۶ لیتر خواهد رسید.

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه در سالهای اخیر تعداد اتوبوسهای درون شهری از حدود ۱۳ هزار به ۲۷ هزار دستگاه افزایش یافته و تعداد تاکسی ها هم با افزایشی دو برابری به ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است، اعلام کرد: دولت از چند سال قبل برنامه زمان بندی را برای وزرات نفت تدوین کرده تا بر اساس آن بنزین و گازوئیل تولید شده در پالایشگاههای داخلی به سطح مطلوبی از کیفیت برسد.

ربیعی با بیان اینکه به دلیل تفاوت زمان ساخت پالایشگاهها و فنآوریهای پالایش نفت در شرایط فعلی بنزین و گازوئیل از کیفیت یکسانی در سطح کشور برخوردار نیست، گفت: پیش بینی می شود با بهره برداری از طرحهای جدید پالایشگاهی کیفیت بنزین تولید داخلی بهبود یابد. علی ربیعی با بیان اینکه در سه هفته نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف روزانه بنزین به ۵۵ میلیون لیتر و مصرف گازوئیل به ۴۵ میلیون لیتر و مصرف سی. ان. جی هم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، گفت: در صورت ادامه این روند کاهشی، مصرف حاملهای مختلف انرژی در ایران به استاندارد جهانی نزدیک می شود.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اعلام اینکه پیش بینی می شود با کاهش ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی در کارتهای سوخت مصرف CNG افزایش یابد، تصریح کرد: این کاهش مصرف فرآورده های نفتی به دنبال اعمال برخی از عوامل مدیریتی با مشارکت مردم حاصل شده است.