لطف الله فروزنده در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به خروج نیروها از دستگاه های دولتی گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، به ازای خروج هر ۳ نفر از سمتهای تصدی گری دستگاه های دولتی می توان مجوز جذب یک نفر را صادر کرد و در کارهای حاکمیتی نیز به ازای خروج یک نفر، یک نفر وارد دستگاه می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی افزود: بر اساس این برنامه، دولت می تواند در بخش کارهای توسعه ای و مناطق محروم به میزان نیاز نیرو جذب کند که هدف گذاری برای جذب ۱۰۰ هزار نیرو براساس این برنامه مشخص شده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همچنین از افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی حقوق کارمندانی که از اول فروردین ۱۳۸۸ استخدام شده اند، خبر داد.

فروزنده گفت: تفاوت حقوق کارکنانی که اول فروردین ۱۳۸۸ جذب شده اند، نسبت به کارمندان استخدامی ۱۳۸۷، با موافقت رئیس جمهور در جلسه دولت جبران می شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: این مصوبه شامل ۴۰ هزار معلم استخدامی جدید، ۲۳ هزار پرستار تازه جذب شده و دیگر کارکنان استخدامی در سال ۱۳۸۸ هم می شود.