محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سوخت با استاندارد یورو ۵ از خرداد سال آینده در تهران و از شهریور در سراسر کشور توزیع خواهد شد.

به گزارش شبکه خبر، محمدی زاده همچنین افزود: وزارت صنایع متعهد شده است که در زمانبندی خیلی کوتاه تری به خودروهای با استاندارد بالاتر برسد.

رئیس سازمان حفاظت ازمحیط زیست، برنامه های جلوگیری از آلودگی را در بعضی بخش هایی تا ۱۰۰ درصد موفق ارزیابی و تصریح کرد: موتورهای دو زمانه که هر کدام به اندازه ۴۰ خودروی استاندارد ایجاد آلودگی می کرد، و همچنین ۸۰۰ خودروی فرسوده جمع آوری شده است .