سرپرستان خانوارها در استان تهران که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار خود را در سال ۱۳۸۷ و یا در سال ۸۹ تکمیل کرده اند، جهت ثبت اطلاعات حساب بانکی خود از ۲۵-۵ - ۸۹ تا ۳-۶ - ۱۳۸۹ به سامانه اینترنتی refahi. ir مراجعه و با اعلام مشخصات کد ملی و سریال شناسنامه به ثبت شماره کارت بانکی خود اقدام کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دبیرخانه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها - استان تهران در اطلاعیه خود اعلام کرده است: سرپرستان خانوارها از درج شماره کارت بانکی یا شماره حساب اعضای خانوار اجتناب کنند.