به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا ، هدایت اصغری با گلایه از افت قیمت تخممرغ در واحدهای مرغداری و زیان مرغداران اظهار کرد: در حال حاضر قیمت فروش هر کیلوگرم تخممرغ در مرغداری به کمتر از ۲۰۰۰ تومان کاهش یافته و تخممرغ درشت کمتر از شانهای ۴۰۰۰ تومان از مرغدار خریداری میشود. او افزود: این در حالی است که قیمت تمام شده و کف برای فروش هر کیلوگرم تخممرغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی ۲۸۵۰ تومان اعلام شده است. مدیرعامل اتحادیه مرغ میهن درباره اینکه این محصول در مغازههای سطح شهر تا شانهای ۹۰۰۰ تومان فروخته میشود، گفت: به زعم وزارت تجارت باید به قیمت هر شانه تخممرغ از مرغداری تا مغازههای سطح شهر که به دست مصرفکننده میرسد، ۲۵ درصد افزایش هزینه به عنوان هزینههای حملونقل، واسطهای و خردهفروشی اضافه شود و بر این اساس هر شانه تخممرغ در بازار مصرف باید ۵۰۰۰ تومان باشد؛ نه بیشتر.